FAQs Complain Problems

वडा नं. ४, प्रोक

जनप्रतिनिधि विवरण

क्र.सं.         पद                   नाम थर                  सम्पर्क नं

१        वडा अध्यक्ष        पेमा ग्यलपो लामा              ९८४३७१४१०७

२        वडा सदस्य        कुन्छोक डोल्मा लामा         ९८६९२३९८१०

३        वडा सदस्य        सोनाम छिरिङ लामा          ९७४३५१९२२२

४        वडा सदस्य          फुर्प ठिले लामा              ९७४४३६९१३०