FAQs Complain Problems

वडा नं. ७, छेकम्पार

जनप्रतिनिधि विवरण

क्र.सं.         पद                   नाम थर                  सम्पर्क नं

१          वडा अध्यक्ष          टसी दोर्जे लामा             ९८६०८१९६५३

२          वडा सदस्य         छिरिङ भुटी लामा           ९७४१७३०९५६

३          वडा सदस्य        ‍छेतेन छुम्बेल लामा           ९८४०६५६९८९

४          वडा सदस्य        छेतेन लुण्डुप लामा           ९८६६५९५९१३