FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि ७६/७७ 09/16/2021 - 13:29 PDF icon Business Registration and renewal Procedure
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/16/2021 - 13:27 PDF icon Disaster Management Fund Procedure Chumnubri
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परिक्षण कार्यविधि ७६/७७ 09/16/2021 - 13:26 PDF icon GESI Audit Procedure Chumnubri
मेलमिलाप कार्य संचालन कार्यविधि ७७/७८ 09/16/2021 - 13:24 PDF icon Mediation Operation Procedure
मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि ७७/७८ 09/16/2021 - 13:23 PDF icon Maintainance Fund Operation Procedure
टोल विकास संस्था संचाल कार्यविधि ७६/७७ 09/16/2021 - 13:21 PDF icon टोल विकास संस्था संचाल कार्यविधि.pdf
चुमनुव्री गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ७६/७७ 09/16/2021 - 13:20 PDF icon चुमनुव्री गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
गाउँसभा संचालन कार्यविधि ७५/७६ 09/16/2021 - 13:20 PDF icon Village Assembly Operation Procedure Chumnubri
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि ७५/७६ 09/16/2021 - 13:18 PDF icon Rural Executive Body meeting operation Procedure
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति दर्ता, नविकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ७७/७८ 09/16/2021 - 13:16 PDF icon WASH consumer committee registration, renew and management procedure

Pages